Terms and Conditions

TERMS and CONDITIONS

stronę internetową http://spartanrace.onlinesystem.cz (ważne i skuteczne od 1.1.2021)

Treść:

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Informacje o rejestracji i cenach

4. Zawarcie Umowy, Rejestracja na wydarzenie

5. Odstąpienie od umowy o zorganizowanie wydarzenia sportowego

6. Zobowiązanie z tytułu rejestracji i rejestracje zespołowe

7. Warunki płatności

8. Wniesienie reklamacji i sposób jej rozpatrzenia

9. Prawo do zmiany czasu zawodów, Zmiany w wydarzeniu sportowym

10. Opłata za rejestrację

11. Siła wyższa

12. Zmiana terminu zawodów

13. Informacja handlowa i używanie plików cookies

14. Doręczenia

15. Postanowienia końcowe

16. Formularz odstąpienia od umowy

17. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych, klauzula informacyjna

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów o świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu wydarzenia sportowego, zawieranych za pośrednictwem strony internetowej www. spratanrace.pl.

1.2. Każdy klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

1.3. Miejsce wydarzeń sportowych, godziny startu oraz szczegóły dotyczące trasy wszystkich wydarzeń są dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.spartanrace.pl., która jest codziennie aktualizowana.

1.4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania do Ulmus Enetrprise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( treści o charakterze bezprawnym, stosowanie do art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.)

1.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Rzeczpospolitej Polskiej.

2. DEFINICJE

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

Organizator
(dalej również Sprzedający):
Ulmus Enetrprise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy Zdroju, 33-380 Krynica Zdrój , ul. Halna 7/6, REGON: 360 384 533, NIP: 7010451512, NIPEU: PL 7010451512, wpisana do Rejestru Spółek: Krajowego Rejestru Sądowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000533141.

Wydarzenie sportowe: bieg, zawody, wyzwanie o charakterze sportowym, w którym udział jest płatny.

Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest zainteresowana zawarciem Umowy o udział w wydarzeniu sportowym lub która zawarła Umowę i jest uprawniona do udziału w wydarzeniu sportowym.

Umowa: umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Klientem i organizatorem, na podstawie, której świadczona jest Usługa dotycząca organizacji i udziału Klienta w wydarzeniu sportowym.

Uczestnik: osoba pełnoletnia, która jest uprawniona do udziału w wydarzeniu sportowym, a także małoletni pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego organizatorowi zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka (wymagana osobista obecność w biurze zawodów startującego dziecka oraz opiekuna prawnego lub opiekuna posiadającego upoważnienie od opiekuna prawnego i podpisaną przez niego zgodę na start małoletniego i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe).

Konto klienta: prowadzone w systemie informatycznym i dostępne za pośrednictwem sieci Internet indywidualne konto, zabezpieczone hasłem, przypisane do każdego Klienta, do którego dostęp ma wyłącznie Klient, służące do zawierania umowy na konkretne wydarzenie sportowe.

Użytkownik: osoba posiadająca założone konto klienta.

Potwierdzenie
Zawarcia Umowy
: indywidualne potwierdzenie zawarcia Umowy na udział w wydarzeniu sportowym, wysyłane do Klienta na adres mailowy.

Siła wyższa: zdarzenie zewnętrzne szczegółowo określone w pkt. 11 Regulaminu.

3. INFORMACJE O REJESTRACJI I CENACH

3.1. Organizator wymaga uiszczenia opłaty rejestracyjnej, szczegółowo określonej w pkt 10. Regulaminu za udział w wydarzeniu sportowym, której wysokość uzależniona jest od terminu zapisu na wydarzenie oraz rodzaju wydarzenia. Organizator podaje wysokość wpisowego na stronie internetowej, która jest znana przed zawarciem umowy.

4. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA NA WYDARZENIE

4.1. Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przez stronę internetową www.spartanrace.pl, www.spartanrace.onlinesystem.cz

4.2. Aby zawrzeć Umowę na konkretne wydarzenie sportowe klient musi posiadać konto użytkownika, a także zobligowany jest do przejścia procesu rejestracji na wybrane przez siebie wydarzenie sportowe zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi.

4.3. W celu założenia konta klienta, klient proszony jest o wypełnienie formularza, w którym podaje adres e-mail oraz hasło. W trakcie rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

4.4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych na formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres email zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Klienta następuje zakończenie procesu rejestracji, które skutkuje utworzeniem konta klienta.

4.5. Klient nie może udostępniać przysługującego mu do konta loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku udostępnienia wynikłego z zamiaru Klienta lub niedochowania staranności w przechowywaniu hasła i loginu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z konta przez osoby trzecie.

4.6. Zawarcie umowy o organizację wydarzenia sportowego jest możliwe po zalogowaniu się na konto użytkownika i wybraniu kraju w którym mają odbywać się wydarzenia sportowe. Wybór kraju, powoduje że na stronie internetowej wyświetlają się wydarzenia sportowe dostępne na danym terytorium, na które organizator umożliwia rejestrację.

4.7. Jeśli w chwili dokonywania wyboru na wydarzenie sportowe, wszystkie miejsca zostały wyczerpane, wówczas rejestracja będzie niemożliwa i na stronie pojawi się odpowiedni komunikat, niemniej liczba kandydatów jest stale aktualizowana, stąd użytkownik powinien na bieżąco śledzić dane wydarzenia i w przypadku zwolnienia się miejsca użytkownik będzie mógł zawrzeć Umowę na wydarzenie sportowe.

4.8. Rejestracja na wydarzenie sportowe stanowi wyrażenie woli klienta na związanie się umową na odległość. Podczas rejestracji, klient podaje następujące dane:
a) Płeć,
b) Datę urodzenia
c) Imię, nazwisko,
d) Adres zamieszkania
e) Numer telefonu

4.9. Niezależnie od danych wskazanych w pkt 4.8 użytkownik podczas rejestracji na wydarzenie sportowe może podać informacje dodatkowe, które są dobrowolne i nie wpływają na proces prawidłowej rejestracji, przy czym ich przetwarzanie będzie odbywało się zgodnie z obowiązującą u organizatora polityką przetwarzania danych osobowych określonych w pkt. 18 Regulaminu.

4.10. Użytkownik podczas procesu rejestracji podaje także rozmiar koszulki SPARTANRACE, którą organizator zobowiązany jest mu dostarczyć w ramach wpisowego.

4.11. W procesie rejestracji użytkownik może zakupić dodatkową usługę „sms spartan tracking”, której cena podawana jest bezpośrednio przed wyrażeniem woli na przyjęcie zobowiązania zapłaty przez użytkownika.

4.12. Aby dokończyć proces rejestracji, użytkownik powinien potwierdzić proces rejestracji poprzez użycie zabezpieczenia captacha, a także zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz zasad uczestniczenia w wydarzeniu sportowym.

4.13. Z chwilą zakończenia rejestracji klient otrzyma e-mail informacyjny od organizatora z potwierdzeniem rejestracji, w którym potwierdzi rejestrację na konkretne wydarzenie sportowe.

4.14. Organizator przekazuje Klientowi Potwierdzenie Zawarcia Umowy o zorganizowanie wydarzenia sportowego niezwłocznie po jej zawarciu, z zastrzeżeniem pkt 7.2 Regulaminu, na wskazany przez Klienta adres poczty mailowej, podany przy założeniu konta użytkownika wraz z Regulaminem świadczenia usługi i zasadami uczestnictwa w wydarzeniu sportowym (regulamin wyścigu).

4.15. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu sportowym jest podpisanie przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku małoletniego uczestnika przez jego opiekuna prawnego stosownego oświadczenia, którego treść jest udostępniana na stronie internetowej organizatora pod nazwą „ZRZECZENIE SIĘ ROSZCZEŃ, ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZOBOWIĄZANIE DO NIEDOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ POZWOLENIE DO WYKORZYSTANIA ZDJĘĆ” , oraz bezpośrednio przed wydarzeniem sportowym.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ORGANIZACJĘ WYDARZENIA SPORTOWEGO

5.1. Artykuł 16 f), DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2011.304.64): Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy Państwa członkowskie nie mogą przewidzieć prawa do odstąpienia od umowy określonego w art. 9–15 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa w następujących przypadkach dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.

5.2. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa) określonych w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem postanowień art. 29 Ustawy o Prawach konsumenta. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy został wskazany w pkt. 17 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu konsument powinien przesłać na adres e-mail: info@pl.spartan.com.

5.4. Jeżeli wykonywanie Umowy ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Klient będący konsumentem zobowiązany jest do złożenia Organizatorowi wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@pl.spartan.com.

5.5. Składając oświadczenie Klient może skorzystać z następującego wzoru, określając rodzaj zdarzenia sportowego, jego datę oraz podając swoje imię i nazwisko : „ W związku z zawarciem Umowy o organizację zdarzenia sportowego …………….(podać rodzaj zdarzenia sportowego i datę wydarzenia), oświadczam, że żądam, aby wykonywanie tejże Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. ……(podać imię i nazwisko).”

5.6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu powyższego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

5.7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącego konsumentem w wypadku, gdy skorzystał on z Usługi w całości przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa pkt. 5 ( 5.2) Regulaminu.

5.8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, organizator dokonuje zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

6. ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU REJESTRACJI I REJESTRACJE ZESPOŁOWE

6.1. Sprzedający jest zobowiązany z tytułu zawarcia umowy w zakresie opłaty rejestracyjnej i innych obowiązków do potwierdzenia Klientowi rejestracji w wiadomości elektronicznej w zakresie spełnienia warunków po stronie konsumenta podanych w niniejszym Regulaminie.

6.2. Zawodnik, który zarejestruje się jako członek zespołu wyraża zgodę dla kapitana zespołu jako osoby uprawnionej do dokonywania przez niego zmian, w związku z umową o zorganizowanie wydarzenia sportowego, które to zmiany będą odnosiły skutek wobec wszystkich członków zespołu, bez możliwości ingerencji w podjęte decyzje przez pozostałych członków zespołu.

6.3. Kapitan zespołu ma prawo dokonywania zmian obowiązujących wszystkich członków zespołu (na podstawie wniosku kapitana zespołu przesunie cały zespół na inne zawody, poszczególni członkowie zespołu nie będą mogli się sprzeciwiać i zmieniać swojej rejestracji w danych zawodach i będą musieli wystartować w zawodach wybranych przez kapitana.

6.4. Oświadczenie o: zrzeczeniu się roszczeń, zwolnieniu z odpowiedzialności, zobowiązanie do niedochodzenia roszczeń oraz pozwolenie do wykorzystania zdjęć \ podpisują wszyscy członkowie zespołu samodzielnie.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI

7.1. Klient zrealizuje płatność za udział w wydarzeniu sportowym niezwłocznie po potwierdzeniu rejestracji (zawarciu umowy o organizację wydarzenia sportowego), nie później jednak niż w ciągu 3 dni kalendarzowych. W przypadku płatności przez internetowy system płatniczy klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia płatności natychmiast po wniesieniu opłaty.

7.2. Zawarcie Umowy następuje po poprawnej rejestracji, zaakceptowaniu przez Klienta postanowień Regulaminu świadczenia Usługi, Zasad uczestnictwa w wydarzeniu sportowym (regulamin wyścigu), po dokonaniu przez klienta płatności z chwilą odnotowania przez Organizatora płatności za Usługę.

7.3. Klient wyraża zgodę na przesłanie do niego faktury w formie elektronicznej na wskazany adres poczty mailowej, po dokonaniu płatności za Usługę.

8. WNIESIENIE REKLAMACJI I SPOSÓB JEJ ROZPATRZENIA

8.1. Reklamacje dotyczące realizacji świadczonej usługi, na którą została zawarta umowa można wnosić pisemnie lub drogą elektroniczną.

8.2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie tradycyjnej wysyłając ją na adres siedziby organizatora lub na adres e-mail: info@pl.spartan.com, podając w temacie wiadomości: „Reklamacja”.

8.3. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

8.4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.

9. PRAWO DO ZMIANY CZASU ZAWODÓW, ZMIANY W WYDARZENIU SPORTOWYM

9.1. Organizator niniejszym zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca zawodów, firmy rejestrującej, licznika, liczenia czasu, oferty co do ceny, toru, oferty co do opłaty, algorytmów wyników, ilości, rozmiaru i typów fal początkowych, rodzaju i rozmiaru towaru, algorytmów wyników, zawartości stron internetowych lub zasad i instrukcji, które uważa za odpowiednie, zgodnie z potrzebą bez uprzedniego ostrzeżenia.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach wskazanych w poprzednim punkcie na swojej stronie internetowej, która stanowi źródło najbardziej aktualnych informacji.

9.3. W przypadku opisanym w pkt. 9.1 Regulaminu, Klient ma prawo uczestniczyć w wydarzeniu sportowym w innym zaproponowanym terminie przez Organizatora.

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania opłaty za rejestrację.

10. OPŁATA ZA REJESTRACJĘ

10.1. Opłata za rejestrację:
Na Opłatę za rejestrację, którą zobowiązany jest uiścić każdy rejestrujący się na zawody, (zawierający umowę o organizację wydarzenia sportowego) składają się : Opłata za uczestnictwo i Opłata Administracyjna, które łącznie stanowią całkowitą cenę za rejestrację na zawody (dalej “Opłata za rejestrację”).
Opłata za uczestnictwo i Opłata Administracyjna są księgowane osobno i są podane na fakturze jako osobne pozycje. Cena, która wyświetla się na stronie internetowej Spartan jest ceną końcową uwzględniającą Opłatę za uczestnictwo oraz Opłatę Administracyjną. Jakiekolwiek rabaty lub ceny specjalne mają zastosowanie wyłącznie dla Opłaty za uczestnictwo i nie mają wpływu na Opłatę Administracyjną, która pozostaje niezmienna i księgowana jest osobno, o ile Sprzedający nie udzieli niezależnego rabatu. W przypadku zastosowania prawa Sprzedającego do zmiany daty lub miejsca zawodów, z powodu Siły Wyższej, jak wskazano poniżej, Uczestnik nie ma prawa do zwrotu Opłaty Administracyjnej wykorzystanej do uiszczenia poniesionych i powstałych wydatków. Jeśli zawody zostaną odwołane z powodu, dla którego nie ma zastosowania siła wyższa, Nabywca może wymagać również zwrotu Opłaty za rejestrację lub wykorzystać Opłatę za rejestrację na kolejne zawody (deferral), o ile nie zostanie wykorzystana ilość miejsc na wybranych zawodach, a powiadomienie zostanie wysłane Sprzedającemu na adres email: info@pl.spartan.com. do 14. dni przed planowaną datą zawodów.

10.2. Opłata za uczestnictwo
Sprzedający nalicza opłatę za uczestnictwo związane z zawodami, które pokrywa bezpośrednie wydatki związane z realizacją zawodów, usługami oraz przeszkodami na torze, poczęstunkiem (o ile jest do dyspozycji), medalami, koszulkami itd. (dalej “Opłata za uczestnictwo”). Wysokość opłaty za uczestnictwo może różnić się dla każdej kategorii zawodów i może zmieniać się w zależności od czasu rejestracji (stopniowe podwyższanie ceny rejestracji), nie mniej jednak Klient zna ocenę ostateczną opłaty za uczestnictwo przed związaniem się poleceniem zapłaty.

10.3. Bezzwrotna opłata administracyjna
Sprzedający nalicza stałą bezzwrotną opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom administracyjnym Sprzedającego, która jest efektywnie wykorzystywana do pokrycia kosztów związanych z procesem rejestracyjnym (dalej “Opłata Administracyjna”). Opłata administracyjna pokrywa niezbędne wydatki sprzedającego związane z rejestracją klienta w centralnym rejestrze uczestników dla każdych zawodów osobno oraz koszty licencji związane z wydaniem numeru rejestracyjnego (BIB), które są ponoszone przez sprzedawcę automatycznie po uruchomieniu procesu rejestracyjnego niezależnie od samego wydarzenia sportowego. Opłata Administracyjna jest w tej samej wysokości dla wszystkich kategorii zawodów i nie zmienia się nawet ze względu na czas rejestracji (nie stosuje się stopniowego podwyższania ceny rejestracji). Rabat za punkty lub inne rabaty nie mają zastosowania dla Opłaty Administracyjnej. Sprzedający może jednak postanowić o udzieleniu rabatu od opłaty łącznej wraz z Opłatą Administracyjną.

11. SIŁA WYŻSZA

Siła wyższa definiowana jest jako nieprzewidywalne lub konieczne i niezamierzone wydarzenia lub przyczyny w zakresie przekraczającym odpowiedni stopień: Wypadki, zamieszki, epidemię, pandemię, kwarantannę, niepokoje społeczne, awarię środków transportu, awarię urządzeń webhostingowych, awarię usługodawcy usług internetowych, klęski żywiołowe, rozporządzenia rządu lub innych organów publicznych, ograniczenia ustawowe, zmiany w ustawach lub innych przepisach prawnych, strajki ogólnokrajowe, pożar. Za nową i akceptowaną okoliczność siły wyższej będą uważane sytuacje lub przyczyny, kiedy okoliczności siły wyższej są już znane w czasie rejestracji, ale następne związane z tym konsekwencje prowadzące do niezdolności realizowania przedmiotu Usług już nie.

12. ZMIANA TERMINU ZAWODÓW

12.1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, zgodnie z definicją ustaloną w niniejszym Regulaminie, wraz z wystąpieniem wyjątkowych warunków atmosferycznych, które stanowią anomalię pogodową uniemożliwiającą realizację zawodów w uprzednio podanej dacie, Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminu zawodów, wskazując do wiadomości uczestników inny późniejszy termin, w którym będzie możliwe odbycie się zawodów. Klient, który dokonał opłaty rejestracyjnej za zawody, których termin uległ przesunięciu ma prawo do zawrotu Opłaty rejestracyjnej. Organizator zwraca Opłatę rejestracyjną umożliwiając Klientowi wykorzystanie jej w formie bonu (deferral). Aby otrzymać bon, Klient powinien zwrócić się do organizatora w formie mailowej na adres: info@pl.spartan.com o wydanie bonu.

12.2. Bon jest ważny w roku jego wydania oraz w następnym roku i może zostać wykorzystany na jakichkolwiek zawodach przez Klienta, wyłącznie jednak na tożsamym dystansie i poziomie trudności, na jaki pierwotnie zawarto Umowę o zorganizowanie wydarzenia sportowego. . Wykorzystanie bonu następuje w poprzez zarejestrowanie się na nowe zawody, a następnie wprowadzi numer bonu w przeznaczonej do tego sekcji w interfejsie rejestracyjnym.

13. INFORMACJA HANDLOWA I ZASADY UŻYWANIA PLIKÓW COOKIES

13.1. W przypadku, gdy Klient złoży dobrowolne oświadczanie stanowiące żądanie przesłania mu aktualnych informacji o ofercie Sprzedawcy poprzez rejestrację w odpowiednim polu, zostanie ona przesłana na podany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku konsument wyraża zgodę w szczególności na przesyłanie informacji handlowych i informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedawcy na adres elektroniczny konsumenta. Klient może w każdej chwili zażądać rezygnacji z tej usługi bez podania przyczyny, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@pl.spartan.com.

13.2. Klient, korzystając z Konta Użytkownika wyraża zgodę na umieszczanie na swoim komputerze plików cookies, które umożliwiają świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Zmiany ustawień w zakresie plików cookies Klient, może dokonać na własnym komputerze w każdej chwili.

14. DORĘCZENIA

Sprzedawca w wykonaniu wszelkich obowiązków informacyjnych nałożonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, oraz wynikające z niniejszego Regulaminu wobec Klienta realizuje w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, tj. poprzez adres e-mail podany sprzedawcy przy założeniu konta użytkownika, chyba że Sprzedawca i Klient uzgodnili inny sposób przekazywania i doręczenia informacji.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 1.1. 2021 roku.
Umowy pomiędzy Klientem a ULMUS ENETRPRISE Sp.zo.o. realizowane są na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy, jest Sąd właściwy miejscowo dla Klienta.

16. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza dla uczestników wydarzenia sportowego

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ulmus Enetrprise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy Zdroju, 33-380 Krynica Zdrój , ul. Halna 7/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000533141.
W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej zorganizowania i udziału w wydarzeniu sportowym, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia Usługi niniejszy FORMULARZ należy osobiście doręczyć lub przesłać listem na powyższy adres Ulmus Enetrprise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy Zdroju, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Data zawarcia umowy z. Ulmus Enetrprise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy Zdroju,

Dane Klienta:
Imię……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………
Preferowany sposób zwrotu opłaty w związku z odstąpieniem przeze mnie od umowy opisanej powyżej*:

Rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………………….

W związku z przysługującym mi prawem odstąpienia od wyżej wskazanej umowy niniejszym odstępuję od umowy opisanej powyżej.

Imię i Nazwisko Klienta……………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis Klienta……………………………………………………

17. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, KLAUZULA INFORMACYJNA

17.1. Administratorem danych osobowych jest:
a) Ulmus Enetrprise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krynicy Zdroju, 33-380 Krynica Zdrój , ul. Halna 7/6,

17.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania, realizacji, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy, dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwizacji. Za zgodą wyrażoną przez Klienta, dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu marketingu własnego (informowania o akcjach promocyjnych, nowych wydarzeniach sportowych) dotyczącego usług świadczonych przez ULMUS ENETRPRISE Sp.zo.o.

17.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, a także ustawowe upoważnienie w zakresie:
a) przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy z Klientem, którego dane dotyczą;
b) w zakresie podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy – na żądanie Klienta;
c) danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

17.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w procesie zawierania umowy o zorganizowania wydarzenia sportowego (Płeć, Data urodzenia, Imię, nazwisko, Adres zamieszkania, Numer telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych (adres-email oraz imię i nazwisko) w procesie założenia konta klienta, jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia konta.

17.5. Podanie pozostałych danych osobowych, nie wymienionych pkt. 17.4 jest dobrowolne.

17.6. W ramach realizacji umowy dane osobowe Klienta mogą być przekazywane Partnerowi właściwemu dla danego etapu realizacji umowy. Partnerem jest firma współpracująca z ULMUS ENETRPRISE Sp.zo.o. tj.
 Adventuredsports s.r.o., Hlavná 461, 094 12 Vechec, Slovenská republika, IČO: 50 105 060, zapísaná v OR OS Prešov, odd.: Sro, vl..č.: 32259/P („Spartan SK“);
 ACEU s.r.o., Osadní 869/32, Holešovice, 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 04310187, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 237779 („Spartan CZ“),
 HUSR Kft., Mikszáth Kálman Ut., Debrecen, HU („Spartan HU“),
 ADVENTURED SPORT EVENTS S.R.L., Drumul INTRE TARLALE, Nr. 41C, BIROUL 24, Etaj 2, Bucuresti Sectorul 3, 032982, RO („Spartan RO“)
oraz firmy zapewniające wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji Usług wynikających z Umowy, tzn.:
a) podmiot organizujący i zapewniający świadczenie usługi, w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników na wydarzeniu;
b) ubezpieczyciel z którym organizator zawarł umowę ubezpieczenia dla uczestników wydarzenia sportowego;
c) podmiot prowadzący obsługę księgową, informatyczną oraz prawną.

17.7. Zakres powierzonych ULMUS ENETRPRISE Sp.zo.o. danych osobowych obejmuje:
a) Płeć,
b) Datę urodzenia
c) Imię, nazwisko,
d) Adres zamieszkania
e) Numer telefonu
f) Adres email

17.8. Administrator i Klient mogą indywidualnie określić zakres przekazanych do przetwarzania przez Klienta danych osobowych.

17.9. Dane takie jak: imię i nazwisko oraz nazwa miejsca zamieszkania uczestnika wydarzenia sportowego są publikowane na liście uczestników papierowej a także elektronicznej na stronie internetowej organizatora.

17.10. ULMUS ENETRPRISE Sp.zo.o. nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż określone w Regulaminie.

17.11. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez okres realizacji Umowy, a po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umo-wy przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać ULMUS ENETRPRISE Sp.zo.o. i w stosunku do spółki.

17.12. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

17.13. ULMUS ENETRPRISE Sp.zo.o. zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści danych osobowych Klienta i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
17.14. ULMUS ENETRPRISE Sp.zo.o. informuje, iż Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

17.15. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, ULMUS ENETRPRISE Sp.zo.o. informuje, iż Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

17.16. ULMUS ENETRPRISE Sp.zo.o.oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

17.17. ULMUS ENETRPRISE Sp.zo.o. informuje, że powołało inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail.

17.18. W przypadku reklamacji bądź obiekcji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, należy je zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Inspektora Danych Osobowych – mailowo: